f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค
ลงวันที่ 14/03/2567

นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
ร่วมกับ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฎิบัติการ , ฝ่ายวิศวกรรม , ฝ่ายบริหาร , หัวหน้าหมวด , หัวหน้างาน และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2567
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1


'