f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงวันที่ 13/03/2567
นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
มอบหมายให้ นายนิยุต พลการณ์ หัวหน้างานแผนงาน
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขั้น 4

'